Keurmeesters

Keurmeesters Nederlandse Hoender en Dwerghoenderrassen Europashow 2017

Hoofd Ereprijzenjury Hoenders

W. Voskamp voorzitter / Obmann

G. Schöpper [D] lid

H. Timmer lid

 

Hoofd Ereprijzenjury Dwerghoenders

K. van der Hoek voorzitter / Obmann

A. Miβbach [D] lid

A.F.J. Rijs lid

 

Ras Keurmeester / Preisrichter
Assendelfter hoen L.N. Meijering (A)
Barnevelder G. Dersch [D], H. Schmidt [D], G. Schöpper [D], R. Siemes (A), H. Timmer (A), J. Kip (B), G. Glastra (A), E. Visser (A).
Brabanter B. Bleyenberg (A)
Chaams Hoen E. Zwama (A)
Drents Hoen A. Geut (C)
Eikenburger kriel E. Zwama (A)
Fries Hoen E.J. van Es (B)
Groninger Meeuw B. Bleijenberg (A)
Hollands Hoen P. Helman [D], J. Wever (C)
Hollands Kuifhoen N. Niemeyer [D]
Hollandse kriel A. Sauer [D], J.T. Voets (A), B. Vingerhoed (A), A.F.J. Rijs (A), G.J. den Blanken (B)
Kraaikop B. Bleyenberg (A)
Lakenvelder hoen M. Eissens (C), A.F.J. Rijs (A)
Nederlands Baardkuifhoen J. Albada (A)
Nederlandse Sabelpootkriel A. Miβbach [D], L. Frenken (A), B. Schurink (A)
Nederlandse Uilebaard B. Vingerhoed (A)
Noord-Hollands Hoen L.N. Meijering (A). B. Vingerhoed (A)
Schijndelaar E. Zwama (A)
Twents Hoen H. Guder [D], B. Kremer (A), C. Vlaardingerbroek (B)
Welsumer F. Kutter [D], F. van der Wal (A), W.J.H.T. Meijer (C), H. Ketelaar (B), M. Eissens (C)